Erasmus+KA1

Szakmák közt Európában címmel indult iskolánkban az újabb Erasmus+KA1 pályázat.

Időtartama:2016.06.01-2017.11.30

Megítélt mobilitások: 7

Megítélt támogatás: 11263 Euro

Elért pontszám: 91 (100-ból)

Tevékenységek: három job shadowing és négy kurzus

A job shadowing tevékenységek helyszínei Németország (két város) és Franciaország volt, az előbbiben a duális képzés megfigyelés és a közgazdasági tárgyak oktatásának megismerése,míg utóbbiban a turizmus ágazat tárgyainak oktatása és a gyakorlat megvalósításának a megtekintése volt.

A kurzusok két esetben általános angol tanfolyamok voltak az  Egyesült Királyságban,továbbá egy személyiségfejlesztő kurzus Cipruson és egy szaknyelvi kurzus Franciaországban.

A projekt összefoglalása:

Az iskola nem más mint a  tudás átadásának intézményesített rendszere.Napjainkban az már nem elegendő,hogy a tanár átadja az egyes tantárgyak anyagát és azt számon kérje,hanem sokkal komplexebb módon kell felépíteni az órát,amely más tárgyakhoz is kötődik. Továbbá hangsúlyt kell fektetni arra,hogy olyan ismeretek kerüljenek a mai ifjúság kezébe,amellyel a hazai munkaerő-piacon túl, Európa bármely országában érvényesülni tudjon.Mindezt intézményünk szem előtt tartja és tisztában van azzal,hogy nemzetközivé válás már alapvető szükségletté nőtte ki magát. Amelyik iskola ezt nem tartja fontosnak,az veszthet népszerűségéből,mely a pályaválasztás előtt álló általános iskolások és szüleik döntését  negatív irányba viheti. Az érettségi megszerzésével a fiatalnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy felelős, jól felkészült európai polgárrá váljon. Ahhoz, hogy mindezt a tudást megszerezze, olyan pedagógusoktól kell ezeket az ismereteket megkapniuk, akik azon túl,hogy az adott tantárgyukat tökéletesen meg tudja tanítani a tanulóinak,de ezen kívül ismerik külföldi oktatáspolitikát és oktatási rendszereket, a legújabb tanítási trendeket,melyeket ki is próbálnak a tanórákon.

Egy fontos szempont volt a résztvevők kiválasztásánál a multiplikátor szerep is,hogy minél szélesebb körben tudják átadni az új ismereteiket.Ezért az iskolavezetés tagjai,munkaközösség-vezetők dolgoztak a projektben. 6 fő-ebből 3 fő nyelvtanár, korábbi projektek aktív tagja, míg a másik három fő gazdasági szaktanár, ők először vettek részt ilyen jellegű képzésben. A pályázatban résztvevő kollégák egyrészt szakmai órákon hospitáltak és tapasztalatokat cseréltek a külföldi kollégákkal, másrészt nyelvtudásukat bővítették,fejlesztették.

7 mobilitást nyertünk el,így a 6 fő közül egy személy két mobilitásban vett részt,egy job shadowing és egy kurzus keretében Franciaországban,míg az 5 kolléga egy-egy mobilitást teljesített.

Megvalósított tevékenységek: projektkoordinátor számára személyiségfejlesztő kurzus,iskolavezető számára job shadowing turizmussal foglalkozó partneriskolában,szakmai nyelv-turizmus-fejlesztése kurzuson.2 fő két különböző tartományban lévő német duális képzésű iskolában hospitált,2 fő -német-történelem szakos  munkaközösség-vezető és közgazdász tanár végzettségű igazgatóhelyettes angol nyelvtudását fejlesztette általános angol nyelvű kurzuson az Egyesült Királyságban.

Németország az oktatásában nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra. A duális képzésben, a szakmai érettségi vizsgára való felkészítésben, valamint a kompetenciaalapú oktatásban nagyobb pedagógiai tapasztalatokkal rendelkeznek. Iskolánk két tanára két különböző tartományban fekvő partneriskoláinkban megfigyelte  az ott alkalmazott  módszereket,hogy ezt a hazai oktatási rendszer keretein belül a mindennapi oktatás részévé tehesse. A nyelvtanfolyamok szintén nagy szerepet játszottak kollégáink mind nyelvi, mind gazdasági szaknyelvi kompetenciáinak fejlesztésében, elmélyítésében.

A szakmai tanárok hospitálásuk útján szerzett tudásukat, a megismert új módszereket műhelymunka keretében megosztották a tantestülettel, majd közös erővel kidolgozzák, hogyan lehetne a külföldi oktatási módszereket hazai viszonyokra adaptálni, az intézmény pedagógiai programjának részévé tenni. A nyelvtudás fejlesztése több formában is fejleszti az oktatást. A fejlett nyelvi ismeretek a szakmai tanároknak lehetőséget adnak külföldi gazdasági szakkönyvek, publikációk tanulmányozására, s lehetővé válik a heti 4-5 órában idegen nyelvet tanuló diákok bevonása gazdasági témájú szakcikkek feldolgozásába adott célnyelven. Így a tankönyvi tudáson kívül modernebb, életszerűbb technikák elsajátítása és megismerése is lehetővé válik. 

Pedagógusaink a saját iskolájukon kívül más tanárok részére is elérhetővé tették a tapasztalatok átadását. Az Őszi Pedagógus Napok keretében a megye érdeklődő tanárai nagy lelkesedéssel vettek részt disszeminációs előadásunkon és kedvet kaptak a pályázásra. Megismerték a német duális modellt a társintézményeink -Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményének tanárai is. Iskolánk jó kapcsolatot ápol a médiával (helyi tv, napilap szerkesztősége, naprakész honlappal rendelkezik), így széles körben válik lehetővé a program eredményeinek megismertetése valamennyi érintett belső és külső partnerrel.

Hosszabb távú előnyök között szerepel,hogy a külföldi partneriskolákkal (két német,egy francia) az eddigi kapcsolatot tovább mélyítjük és nyári gyakorlatra fogadunk és küldünk tanulókat egymás városaiba.Erre volt is példa,amikor egy francia diák városunk egyik szállodájában töltötte egy hónapos gyakorlatát.  Ezen a téren még van mit tanulnunk,előkészülnünk a feladathoz,de munka már elkezdődött.

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A kollégák módszertani és nyelvtanfolyamokon, valamint job shadowing tevékenységeken vettek részt. Valamennyi résztvevő mobilitási programja eredményesen telt, az előzetesen megfogalmazott és kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak. Csoportunk egy kérdőívet állított össze,melyet mobilitás előtt majd mobilitás után töltöttek ki a részvevők és ennek elemzése a következő:

az Erasmus+ KA1 kérdőívek eredményeinek értékelése

                A pedagógusok hatalmas lelkesedéssel és elvárásokkal indultak neki a KA1 programnak, amit a kérdésekre adott magas átlagpontszám is híven tükröz. Szinte valamennyien teljes mértékben egyetértettek azzal az állítással, hogy:

•             bővül módszertani repertoárjuk,

•             a célország kultúráját jobban megismerik,

•             meglévő nemzetközi kapcsolataikat ápolják, újakat lesznek képesek kialakítani,

•             a program sikere motiválja őket újabb projektekben való részvételre.

Ezekkel szemben a jóval szkeptikusabbak voltak a pedagógusok az idegen nyelvi (3,7), valamint az IKT kompetenciák fejlődése tekintetében. A kérdőívek számszerűen is bizonyítják, hogy a program elérte célját. A kollégák magas elvárás-szintjét 5%-kal haladta meg az eredményessége (+5 %-os átlagnövekedés). Kimagasló mértékben (+27 és +25%) javult a program idegen nyelvi kompetenciát, illetve tanári attitűdöt befolyásoló hatásának a megítélése. Csupán két terület eredménye maradt el az előzetes várakozásoktól: célnyelven történő magabiztos kommunikációé és a kevésbé ismert területen megszerzett jó gyakorlat elsajátítása. Az első esetben (7. kérdés) a változás csupán 2%-os, ami hibahatáron belüli eltérés. A második részterület (9. kérdés) gyengébb teljesítménye magyarázható egyrészt az alacsony elemszámmal (3 releváns válaszadó), másrészt a kérdés típusából (kevésbé ismert terület).

                Összegzésként megállapítható, hogy a pedagógusok előzetes, nagyon magas szintre helyezett elvárásaihoz képest is sikeres volt a KA1 program, és valamennyien kellően elkötelezettek és motiváltak ahhoz, hogy további hasonló projektekben részt vegyenek.

1. táblázat A kérdőívek eredményei statisztikai értékelése (Forrás: saját gyűjtés)

                mobilitás

előtt      mobilitás

után      előtt=100%         változás %-ban

1. kérdés            3,7          4,7          127%     27%

2. kérdés            4,0          5,0          125%     25%

3. kérdés            4,6          4,6          100%     0%

4. kérdés            4,0          4,1          103%     2%

5. kérdés            3,6          3,7          103%     3%

6. kérdés            4,6          5,0          109%     9%

7. kérdés            4,4          4,3          98%       -2%

8. kérdés            4,7          4,7          100%     0%

9. kérdés            5,0          4,5          90%       -10%

10. kérdés          4,1          4,4          107%     7%

11. kérdés          4,3          4,3          100%     0%

12. kérdés          4,9          5,0          102%     2%

átlag:     4,3          4,5          105%     5%

A tanfolyamokon az anyanyelvi környezetben eltöltött idő különböző nemzetiségű kollégákkal  a társadalmi-kulturális különbözőségeket megmutatta és a pozitív, elfogadó, európai légkör meglétének feltételeit saját bőrén tapasztalhatták meg a résztvevők.

A kulturális különbözőségek,az idegen környezet az egyedüli magyarként külföldön lévő kollégákat -két kollégánál ez első alkalom volt,hogy külföldön segítség nélkül boldoguljon- rákényszerítette  a gyors problémamegoldásra és az önállóságra. A tanfolyam óráinak szüneteiben lehetősége nyílt a kötetlen kommunikációra, melynek során ismereteket és tapasztalatokat cserélhettek az európai csoporttársakkal a nemzeti hagyományok, gondolkodásmódok,attitűdök, oktatási rendszerek, helyi erősségek és problémák témáival kapcsolatban. Mindezekből a diskurzusokból kiderült, habár különböző kultúrákból érkeztek a többiek,  tanárnak lenni mégiscsak a világ bármely pontján ugyanazt jelenti.

A résztvevők önértékelései alapján megállapítható, hogy:

-  fejlődést mutatnak célnyelvi, szaknyelvi képességeik az adott szinten

- a többség a kommunikációalapú képzés révén bátrabban, magabiztosabban használják az adott nyelvet

- a külföldi jó gyakorlatokat jól megfigyelté

- új oktatási módszerekkel ismerkedtek meg

- Jelenlegi munkájuk és szakmai fejlődésük szempontjából releváns szektorspecifikus vagy gyakorlati képességeket sajátítottak el

- Szociális, nyelvi, kulturális ismereteik gyarapodtak.Fejlesztették az informatikai és kommunikációs technológiai eszközökkel kapcsolatos

A projekt ideje alatt az angol nyelvi kompetenciája minden résztvevőnek fejlődött. A job shadowing során látogatott órák többsége  Németországban és Franciaországban is szakmai óra -közgazdasági és turizmus -volt, így betekintést lehetett nyerhetett egy-egy tananyag tanításának módszerébe. A kollégák egy-két esetben a saját tanítási óráikon is a kinti módszerek alapján tanítják diákjaikat, mert úgy ítélik meg, hogy az a módszer eredményesebb. A kinti órán megoldott feladatokat magyar nyelvre fordítva a magyar diákokkal oldották meg.

Ezen újszerű módszerek iránti érdeklődő, pozitív attitűdje tovább erősödött ugyanúgy, mint a külföldi partnerintézményeknél tett szakmai látogatások hatékonyságának és eredményességének megítélése.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot